Sprawy formalno-prawne


STATUT STOWARZYSZENIA KRESOWIAN KĘDZIERZYN-KOŹLE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, którym bliskie są cele i sposoby działania wyszczególnione w dalszej części statutu, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kędzierzyn-Koźle. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszeni jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawą. Działania na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1980 r Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu).
 5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków.
 8. Związek jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział II

Cele i środki działania

 1. Celami Stowarzyszenia jest:
 2. Zrzeszenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Kresów Wschodnich.
 3. Upowszechnienie prawdy o dziejach Kresów Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej Polskie.
 4. Utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz z organizacjami polskimi działającymi na Kresach Wschodnich.
 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 6. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Kresach Wschodnich w wydawnictwach Stowarzyszenia, w działalności odczytowe itp.
 7. Organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią Polski i Kresów Wschodnich.
 8. Wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Kresów Wschodnich.
 9. Wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Wschodnich.
 10. Występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych w sprawie treści programów nauczania i wychowania młodzieży w szkołach.
 11. Udzielanie wszechstronnej pomocy pozostałym na Kresach Polakom i ich organizacjom społecznym.
 12. Współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Związku.
 13. Obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach Wschodnich, przybliżenie im historii i kultury kraju ojczystego, organizowanie dla dzieci z Kresów kolonii letnich i innych form wypoczynku z organizacjami rządowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami regionalnymi itp.
 14. Działanie na rzecz zbliżenia społeczności Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy, a szczególnie młodzieży polskiej, ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej na bazie wspólnych tradycji i aspiracji europejskich oraz prawdy historycznej.

Cele Stowarzyszenia wyżej wymienione realizowane są głównie w formie wolontariatu, sponsoringu, darowizn itp.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających
 • honorowych
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia, która:
 • złoży deklarację członkowską,
 • przedstawi opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 15 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • czynne wspieranie celów Stowarzyszenia i branie udziału w realizacji jego zadań,
 • przestrzeganie zasad etyki i współżycia społecznego,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 • wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

– z powodu nieopłacania składek członkowskich,

– na pisemny wniosek 15 członków Stowarzyszenia z wyżej podanych przyczyn,

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 • śmierci członka Stowarzyszenia oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia wynosi 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, jak zadecyduje Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić nie dłużej niż cztery kadencje.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni gości.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest tajne lub jawne.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
 • uchwalenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z Preze4sa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i od 2 do 6 członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 5. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 6. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz 2 członków.
 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 8. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, zastępcy sekretarza i 1 członka.
 9. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 10. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
 11. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:
 12. Sąd Koleżeński zbiera pisemny wniosek członka Stowarzyszenia ustosunkowując się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 13. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni.
 14. Sąd koleżeński może nakładać następujące kary:
 15. W sytuacji, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowa organu.
 16. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 17. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 18. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 19. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności musi być przeznaczony na realizację celów statutowych.
 20. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego przestrzegając zapisy Ustawy z dnia 24.04.2002r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Dziale II Rozdział 3 art. 20 oraz przestrzegając zmiany wprowadzone 12.03.2010r. opublikowane jako jednolity tekst ustawy w Dz. U. 2010r. Nr. 234 poz. 1516 po spełnieniu łącznie następujących wymagań:
 21. Stowarzyszenie musi posiadać kolegialny organ kontroli – Komisje Rewizyjną, odrębną od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru nie mogą:
 22. Zabrania się Zarządowi Stowarzyszenia:
 23. Członkowie Zarządu niezwłocznie przedstawią zaświadczenie o niekaralności.
 24. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 25. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 26. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisu: Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa i Skarbnika łącznie. Natomiast w sprawach niemajątkowych dwaj upoważnieni członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
 27. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów /dwóch trzecich/, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 28. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 29. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy „Prawa o Stowarzyszeniach”.

 

 

Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia – odnośnik do dokumentu